Regulamin Programu Poleceń Mediarecovery

 

§1 Definicje:

 1. Program Poleceń/Program – program skierowany do osób fizycznych, polegający na polecaniu kandydatów na Pracowników Organizatora, na wolne stanowiska, ogłaszane na stronie internetowej Organizatora https://mediarecovery.pl/program-polecen/
 2. Organizator Programu/Organizator – Media Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 65, 40-047 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000232909, NIP 6342341032, Kapitał zakładowy 479.298 zł
 3. Osoba Polecająca – osoba fizyczna, dokonująca Polecenia Kandydata na wolne stanowisko.
 4. Osoba Rekomendowana/Kandydat – osoba wskazana przez Osobę Polecającą jako potencjalny kandydat na Pracownika Organizatora.
 5. Polecenie Kandydata – zarekomendowanie kandydata na wolne stanowisko ogłoszone przez Organizatora, spełniającego warunki wymagane dla tego stanowiska
 6. Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości określonej w § 5 ust. 3 Regulaminu, przyznawana Osobie Polecającej przez Organizatora za Polecenie Kandydata, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin programu poleceń.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji oraz warunki udziału w Programie Poleceń.
 2. Osobą Polecającą może zostać każda osoba fizyczna, która chce wziąć udział w Programie za wyjątkiem:
  • obecnego lub byłego pracownika lub współpracownika podmiotu zajmującego się wyszukiwaniem na rynku pracy kandydatów do pracy (agencja rekrutacyjna), z którą Organizator zawarł umowę na świadczenie tego rodzaju usług w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • osób związanych z Organizatorem umową o pracę, umową o współpracę lub inną umową, których zakres obowiązków związany jest z rekrutowaniem nowych pracowników tj.:
   • zatrudnionych w dziale HR
   • członków zarządu Organizatora
   • aktualnego managera zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja na wskazane stanowisko
 3. Udział w Programie jest dobrowolny.
 4. Program trwa od dnia ogłoszenia do odwołania. Organizator programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu, o czym poinformuje na stronie internetowej https://mediarecovery.pl/program-polecen/

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. W Programie jako Osoba Polecająca może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
 2. Polecenie odbywa się przez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego na stronie: https://mediarecovery.pl/program-polecen/ wraz ze wskazaniem wakatu, na które odbywa się rekomendacja.
 3. Polecenie musi zawierać CV Kandydata lub co najmniej jego imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz aktualne stanowisko i miejsce pracy.
 4. Aktualne wakaty objęte programem poleceń wskazywane są na stronie internetowej Organizatora: https://mediarecovery.pl/program-polecen/
 5. Warunkiem dokonania Polecenia jest:
  • wskazanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych Osoby Rekomendowanej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
  • wskazanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych Osoby Polecającej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
  • zaakceptowanie Regulaminu,
  • złożenie następujących oświadczeń poprzez zaznaczenie pól przy tych oświadczeniach:  „Oświadczam, że pozyskałem zgodę na przekazanie danych osobowych osoby, którą polecam, jako potencjalnego Pracownika Organizatora oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Media Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 65, 40-047 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy,  KRS 0000232909, NIP 6342341032, Kapitał zakładowy 400.000zł (spółka), w zakresie danych zawartych w formularzu w celu wzięcia przez osobę, którą polecam, udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę, jak również zgodę na poinformowanie mnie o zawarciu przez osobę, którą polecam umowy ze Spółką.”
 6. Ilość Kandydatów polecanych przez jedną Osobę Polecającą jest nieograniczona.
 7. Osoba Polecająca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.
 8. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samej siebie.
 9. W przypadku Polecenia tej samej Osoby Rekomendowanej przez kilka Osób Polecających, przyjmuje się, że Osoba Rekomendowana Polecana była jeden raz, przez Osobę Polecającą, która pierwsza zgłosiła Polecenie.
 10. Za osoby Rekomendowane nie będą uznawane osoby, których dane Organizator uzyskał z innego źródła, niż polecenie, oraz z którymi skontaktował się celem wszczęcia procesu rekrutacji przed uzyskaniem polecenia.

§ 4. Warunki wypłaty nagrody

 1. Nagrody finansowane są ze środków własnych Organizatora.
 2. Osoba Polecająca, w okresie trwania Programu, będzie miała prawo otrzymania Nagrody, gdy spełni łącznie warunki uczestnictwa określone w §3 Regulaminu, a ponadto pod warunkiem spełnienia się łącznie następujących przesłanek:
  • Osoba Rekomendowana złoży oświadczenie w CV o następującej treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu Rekrutacji prowadzonej przez Media Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 65, 40-047 Katowice. Wyrażam zgodę na poinformowanie osoby, która dokonała mojego polecenia, o okoliczności zawarcia umowy z Media sp. z o.o., jak i ewentualnego jej rozwiązania”
  • Z Osobą Rekomendowaną zostanie zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna;
  • Osoba Rekomendowana sama nie dokonała swojego zgłoszenia, przed udostepnieniem jej danych przez Osobę Polecającą.
  • Osoba Rekomendowana nie jest obecnym pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora oraz nie została skontaktowana lub zaangażowana w proces rekrutacji do Media sp. z o.o. poprzez działanie innymi kanałami przed dokonaniem polecenia
  • Osoba Rekomendowana będzie współpracować z Media sp. z o.o. przez 3 pełne miesiące i rozpocznie 4 miesiąc pracy. W okres ten nie są wliczane urlopy bezpłatne, zwolnienia lekarskie dłuższe niż 7 dni, urlopy wychowawcze.
 3. Organizator zastrzega, że może odmówić zawarcia umowy z Osobą Rekomendowaną bez wskazania przyczyny.
 4. Polecenie ważne jest przez 12 miesięcy od Polecenia. Po upływie tego terminu w przypadku nawiązania współpracy/zatrudnienia Osoby Rekomendowanej nagroda za polecenie nie będzie przyznawana. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody w ww. przypadku. Będzie o tym informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego Kandydata.

§ 5. Przyznanie nagrody

 1. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora e – mailem o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się ostatniej z przesłanek o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu
 2. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Osoby Polecającej w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do sporządzenia umowy i realizacji przelewu. Podstawą wypłaty nagrody będzie umowa zlecenie.
 3. Wysokość nagrody wynosi:
  • 3500 zł brutto dla osób, które w momencie wypłacania nagrody są związane z Organizatorem umowa o pracę
  • 3000 zł brutto dla pozostałych osób

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, udostępnionych nam w ramach Programu jest Media Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 65, 40-047 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000232909, NIP 6342341032, Kapitał zakładowy 400.000zł.
 2. Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres: zgoda.hr@mediarecovery.pl
 3. Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:
  • Organizacji Programu i jego wykonania,
  • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1f) RODO między innymi w celu:
   • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
   • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
   • obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli zrealizować Program. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom.
 5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania Programu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Programie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Programie poczytuje się za akceptację przez Osobę Polecającą niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 3. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez pocztę elektroniczną.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie bez prawa do odszkodowania.
 5. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości określonej w § 5 ust. 3 i nie obejmuje utraconych korzyści.
 6. Organizator może czasowo zawiesić realizację Programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.
 7. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne co do postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzja należy do Organizatora.