Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez Media Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez Media Sp. z
  o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Piotrowickiej 61 40-723 Katowice, wpisane do Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232909
 2. Regulamin ważny jest od 25.11.2011 do jego odwołana, lub wprowadzenia nowego.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

 1. Media sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń,
  zamieszczonej na stronie internetowej www.mediarecovery.pl/akademia
 2. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać Organizatorowi korzystając z formularza on-line
  umieszczonego na stronie www.mediarecovery.pl/akademia. Następnie uczestnik wypełnia i podpisuje
  przesłane mu na maila zgłoszenie, które wysyła faxem pod nr 32 782 95 94, bądź skanuje i wysyła na adres
  akademia@mediarecovery.pl
 4.  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu
  zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie
  uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Media sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia
  w wyżej określonej formie.
 5. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator wysyła do 24h, na adres e-mail
  wskazany w formularzu, fakturę proforma, którą należy opłacić zgodnie z warunkami opisanymi w § 3.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazywane jest telefonicznie.

§ 3 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z tą podaną w formularzy zgłoszeniowym, dostępnym na stronie
  www.mediarecovery.pl/akademia
 2. Cena szkolenia uwzględnia: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, lunch, przerwy kawowe,
  zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 3. Cena szkolenia nie uwzględnia: kosztów zakwaterowania.
 4. Opłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na konto Media
  sp. z o.o. na numer konta wskazany na fakturze proforma lub na formularzu zgłoszeniowym.
 5. W tytule przelewu należy podać nr faktury proforma otrzymanej, jako potwierdzenie zgłoszenia się na
  szkolenie lub nazwę szkolenia. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn faktura proforma nie zostanie wysłana należy w
  tytule przelewu podać samą nazwę szkolenia.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu szkolenia i wysłana wraz z zaświadczeniem(ami)
  ukończenia kursu na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia uczestnikowi faktury oraz zaświadczenia zaraz po ukończeniu
  kursu.

§ 4 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3
  dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja
  dotycząca odwołania szkolenia przekazywana jest telefonicznie, bądź przesyłana jest na adres e-mail wskazany
  w Zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora według wyboru zamawiającego, Organizator zwróci
  wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu szkolenia, o czym poinformuje przynajmniej na 3 dni
  przed terminem szkolenia.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Treść rezygnacji powinna uwzględniać jej
  powód oraz podpis wraz z pieczęcią firmową.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  1. Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet
   uczestnictwa w szkoleniu
  2. Do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie jest zobowiązany do poniesienia opłaty w
   wysokości 30% ceny szkolenia.
  3. Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do
   poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika/ów z obowiązku
  zapłaty.
 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, po uprzednim
  zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi.
 5. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników)
  może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot w
  przypadku udzielenia przez Organizatora rabatu pieniężnego.