POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDIA SP.Z O.O.

 

Niniejsza Polityka prywatności i zawarte w niej Klauzule informacyjne opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronach mediarecovery.pl

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem strony jest MEDIA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 65, 40 – 047 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909. Kontakt do administratora: biuro@mediarecovery.pl.

II. Klauzule informacyjne

1A. Informacje ogólne

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDIA sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 65, 40 – 047 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mediarecovery.pl.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: biuro@mediarecovery.pl.
 • Państwa dane są przetwarzane przez dostawców usług działających na naszą rzecz, takich jak: hosting strony www, na której znajduje się formularz kontaktowy i zapytania ofertowego, czy poczta elektroniczna. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do organizacji międzynarodowej ani poza obszar EOG, z zastrzeżeniem przypadków, w których będziemy korzystać z narzędzi informatycznych, których dostawcy korzystają z centrów danych zlokalizowanych poza EOG – wówczas takie przetwarzanie będzie się odbywać na warunkach zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa Państwa danych, w tym w szczególności na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Dodatkowo, nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami a strona oraz formularze www posiadają certyfikaty SSL.
 • Zabezpieczamy wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem do nich. W stosunku do plików komputerowych, stosujemy metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko upoważnione do tego osoby.
 • Na zasadach określonym przepisami RODO, umożliwiamy Państwu dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania.
 • Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z przepisami – mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na piśmie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • W zakresie w jakim (w przypadkach opisanych poniżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody – mają Państwo możliwość wycofania jej w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem ich przetwarzania do czasu wycofania udzielonej zgody.

 

1B. Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy na stronie https://mediarecovery.pl/kontakt/

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub formularza zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli kontaktują się Państwo z nami reprezentując organizację zainteresowaną skorzystaniem z naszych usług – Państwa dane przetwarzane są wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu, jakim jest nawiązanie i realizacja współpracy z tą organizacją.
 • Państwa dane będą przechowywane celu prawidłowej obsługi zapytań przez 90 dni od dnia złożenia zapytania za pośrednictwem formularza. Po tym okresie zostaną usunięte.
 • Jeżeli w wyniku przesłanego zapytania skorzystają Państwo (lub organizacja, którą Państwo reprezentują) z naszych usług i nawiążą z nami współpracę, Państwa dane będą przetwarzane przez okres tej współpracy, a także przez dalszy okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z naszych usług przez okres dłuższy niż wskazany w punktach 2 i 3, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia Państwu pomocnych informacji. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1C. Klauzula informacyjna – zapis na wydarzenia organizowane przez Mediarecovery

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej rejestracji oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez MEDIA sp. z o. o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a jeśli zostali Państwo zarejestrowani na nie przez organizację, którą Państwo reprezentują – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu prawnego, jakim jest realizacja usługi na rzecz tej organizacji.
 • Niezależnie od tego, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją i rozliczeniem wydarzenia, na które zostali Państwo zarejestrowani lub obroną przez nimi – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Pozyskujemy Państwa dane poprzez Państwa bezpośrednie zapisy na organizowane przez nas wydarzenia lub od innych podmiotów, w szczególności organizacji, które zapisują Państwa na nie. Wówczas przekazywane nam Państwa dane obejmować mogą dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dotyczące miejsca zatrudnienia.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez okres rejestracji i udziału w wydarzeniu, a po jego zakończeniu tylko w zakresie niezbędnym do obsługi wydarzenia. W tym samym zakresie, dane będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowych i podatkowych, jak również przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją konkretnego wydarzenia.
 • W razie udzielenia zgody marketingowej, Państwa dane będą przetwarzane na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • W zakresie udzielonej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Będą one przetwarzane w celu dostarczenia informacji dot. produktów, usług, szkoleń, warsztatów i innych aktywności marketingowych z zakresu bezpieczeństwa IT i informatyki śledczej, które oferujemy.
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1D. Klauzula informacyjna – działalność marketingowa Mediarecovery

 • Państwa dane osobowe pozyskane zostały przez MEDIA sp. z o. o. bezpośrednio od Państwa bądź od podmiotów trzecich (szczegółowe informacje w tym zakresie przekazaliśmy w wiadomości e-mail).
 • W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na jej podstawie–zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach związanych z działalnością marketingową w zakresie produktów i usług naszych oraz partnerów biznesowych MEDIA sp. z o.o.
 • W przypadku pozyskania Państwa danych w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest działalność marketingowa w zakresie naszych produktów i usług oraz naszych partnerów biznesowych.
 • Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dot. miejsca zatrudnienia. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2), Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wycofania zgody.
 • W przypadku, o którym mowa w pkt. 3), Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas kampanii marketingowej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 • Niezależnie od pkt. 4 i 5, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, przez okresy dłuższe niż wskazane powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, jakimi są ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń związanych z działaniami marketingowymi bądź ochrona przed takimi roszczeniami, do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1E. Klauzula informacyjna – dane osobowe przekazywane przez kontrahentów Administratora

 • Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od naszego właściwego kontrahenta, z którym pozostają Państwo w stosunku pracy bądź stosunku cywilnoprawnym, w związku z zawarciem lub realizacją umowy zawartej pomiędzy MEDIA sp. z o.o. a tym kontrahentem. Dane, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, związanych z procesem zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania umowy łączącej nas z organizacją, którą Państwo reprezentują, a która jest naszym kontrahentem, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy nami a organizacją, którą Państwo reprezentują oraz po jej zakończeniu, przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Niezależnie od pkt. 3, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, jakimi są ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy pomiędzy nami a organizacją, którą Państwo reprezentują, bądź ochrony przed nimi – do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.
 • Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dotyczące miejsca zatrudnienia.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

III.  Zbieranie danych o użytkowniku

 • W celach statystycznych, marketingowych i UX, stosujemy poniższe technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika Strony:
 • Piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku, sprawdzania działań Użytkownika między stroną docelową a naszym profilem firmowym na Facebook oraz prowadzenia działań marketingowych.
 • Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony, czytelności treści i zbierania zanonimizowanych danych dot. Użytkowników odwiedzjących stronę.
 • Kod Google Adwords – w celu realizacji i optymalizacji działań reklamowych w Internecie.
 • Google LLC – w ramach witryny osadzane są pliki YouTube, które zawierają wbudowany kod Google LLC zliczający interakcje Użytkownika z osadzoną treścią.
 • Kod Hotjar – w celu polepszenia działania strony w tym lepszego dopasowania poszukiwanej treści do preferencji Użytkownika.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, tj. w celach statystycznych, marketingowych i UX.
 • Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.

IV.  Pliki cookies

 • W sposób automatyczny gromadzimy informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze strony. Przede wszystkim zawierają nazwę strony/podstrony internetowej, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 • Większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym. Istnieje jednak możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak modyfikacji w tym zakresie jest równoznaczny z akceptacją zasad gromadzenia plików cookies, stosowanych przez nas na niniejszej stronie (Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). W przypadku zablokowanie plików cookies, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte. Aby tego dokonać należy wejść w ustawienia przeglądarki internetowej i wyczyścić dane przeglądania łącznie z plikami cookies.
 • Przetwarzanie danych zbieranych z wykorzystaniem plików cookies, o których mowa powyżej odbywa się w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.
 • Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.

V. Logi serwera

 • Korzystanie ze strony www.mediarecovery.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk.
 • Zebrane logi są przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.